Sınav ve Belgelendirme Süreci

BELGELENDIRME SÜRECİ

 • * Başvuru Yapılması

Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar.

 • * İskele kurulum elemanı seviye 3 yeterliliği için sınava girebilmesi için adayların yüksekte çalışabileceğine dair sağlık raporu olması
 • * Personel Belgelendirme başvurusunda bulunan bütün adaylar için Personel Belgelendirme Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalanmış olması
 • * Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
 •  * Fiyat Listesinde belirtilen rakamların ödenmiş olması

Fiziksel engel veya özrü yahut özel durumu olan (okuma yazma bilmeme vs.) adayların istek ve beklentilerinin UŞAK ABİGEM tarafından karşılanabilmesi gerekmektedir. UŞAK ABİGEM karşılayabilmeği şartlar İtina Gösterilmesi Gereken Adaylar Talimatı tanımlanmıştır.

İlgili başvuru sahipleri bireysel olduğu gibi toplu veya tüzel kişilik aracılığı ile de başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda bireysel başvuruda adaylardan istenen evraklara ilave olarak,

 • * İmzalı MYK Sözleşmeleri
 • * Tek Nokta Başvuru Formu
 • * Şartlarını kendi alanlarında temin ettiği Sınav Yeri Uygunluk Formları
 • * Adayların listesini gösteren Sınav Katılımcı Listesini

İbraz eder.

Bu evrakların tamamlanması tüzel kişiliklerin sorumluluğundadır. Haberleşme ve Evrak Sorumlusu tüzel kişinin imzalayarak gönderdiği Sınav Yeri Uygunluk Formlarını atanan sınav değerlendirici ile paylaşır. Sınavlar şehir içinde ise sınav yeri Sektör Sorumlusu tarafından ön kontrol yapılarak Sınav Yeri Uygunluk Formunun ön kontrol kısmı imzalanır, atanan sınav değerlendiricisi ile form paylaşılır.

Tüzel kişinin yapmış olduğu ödeme dekontları liste halinde de olabilir.  Koordinasyonu Haberleşme ve Evrak Sorumlusu ile birlikte tüzel kişilik temsilcisi sorumludur.

Başvuru alınmış ve Haberleşme ve Evrak Sorumlusu tarafından değerlendirilmiş adayların listesi yine Haberleşme ve Evrak Sorumlusu tarafından MYK web portalına yüklenir.

Adayların sınav için MYK ya bildirilmesi akabinde en az 2 iş günü sonra sınavlar yapılabilir. Tüm adaylar Aday Takip Formu ile takip edilir.

 • * Sınavların Yapılması

MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar Sınav Uygulama Rehberi gereğince teorik sınavlarda; 24 kişi için bir Sınav Değerlendiricisi, 24 kişiden fazla 72 kişiye kadar olan sınavlarda ise sınav değerlendiricinin yanına bir gözetmen atanır. Gözetmen, Sınav Değerlendirici haricinde personel listesinde yer alan kişilerden seçilebilir, ataması Sınav Değerlendirici atama kriterleri ile aynıdır.

Performans sınavlarında ise, bir sınav değerlendirici eş zamanlı olarak bireysel bazlı sınavlarda MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar Sınav Uygulama Rehberine göre en fazla 3 kişinin sınavında görevlendirilir.

Grup halinde yapılan sınavlarda ise eş zamanlı olarak 4 kişiden oluşacak bir grubun sınavını yapabilir.

Bir sınav değerlendirici bir gün içinde en fazla 12 kişinin sınavında görevlendirilebilir. Aday sayısı 6 adayın üzerini geçtiği durumlarda sınav değerlendiricinin yanına bir gözetmen atanmak zorunludur. Haberleşme ve Evrak Sorumlusu bu kısıtlar ve sınav büyüklüğüne göre yeter sayıda Sınav Değerlendiricisini onaylanmak üzere Personel Belgelendirme Yöneticisine Sınav Görevli Listesi ile sunar. İlgili Sınav Değerlendiricilerin hangi kapsamlarda sınav yapabildikleri Personel Yetkinlik Formunda tanımlanmıştır.

Personel Belgelendirme Yöneticisinin, değerlendiricileri onaylanmasından sonra ilgili değerlendiricilere Sınav Katılımcı Listesi Haberleşme ve Evrak Sorumlusu tarafından ulaştırılır. Sınav Değerlendiricilerinin Sınav Görevlisi Atama Formu ile sınav öncesi adaylar ile bir çıkar çatışması olup olmadı kayıt altına alınır.

Sonrasında, Haberleşme ve Evrak Sorumlusu, MYK Portalına sınav tarihinden en az 2 iş günü önce sınav tanımlamasını yapar. Atamadan sonra başvuru yapan adaylar için de   Sınav Değerlendiricilerine ilave aday listesi ulaştırılır ve   Sınav Görevlisi Atama Formu ile sınav öncesi adaylar ile bir çıkar çatışmalarının olmadığın kayıt altına alınır.

 • * Sınavların Gerçekleştirilmesi

Sınavlarda görev alan personelde, personel listesindeki vekalet tablosuna göre değişiklik yapılabilir. Sınav başlamadan önce Sınav Değerlendiricileri Teorik Sınav Yeri Uygunluk Formu/Mülakat Sınav Yeri Uygunluk Formu, Performans Sınav Yeri Uygunluk Formlarının içeriği(ilgili ulusal yeterliliğin kullanarak sınav yeri şartlarını kontrol ederler. Kontrol sonucu uygun olmayan sınav alanlarında sınavlar yapılmaz ertelenir veya iptal edilir. MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberine gerekli kamera açıları ve kameraya tanıtımlar gerçekleştirilir. Performans Sınavı Kamera Kayıt Formu, Teorik ve Mülakat Sınavı Kamera Kayıt Formuna göre sektör sorumlusu, değerlendiricilerin kameraya dair işlemleri düzenli yapıp yapmadığını kontrol eder.

 

Sınav Katılımcı Listesi ile adayların kimlik bilgileri kontrol edilir. Sınav başlamadan önce sınav kuralları adaylara okunur. Sınav kuralları Sınav Genel Kuralları Talimatında tanımlanmıştır. Sınav süresi adaylara bildirilir ve teorik sınavlarda tahtaya yazılarak tanımlanır. Sınavların bitiminde katılımcıların katıldığına dair Sınav Katılımcı Listesini adaylara imzalatılır. Sınav kayıtları zarfın içine konularak ve ağzı kapatılarak Haberleşme ve Evrak Sorumlusuna teslim edilir.

Teorik sınavlarda soru başına 2 dk süre verilerek toplam süre hesaplanır ve soru kitapçığı üzerine yazılır. Sınavın ilk ve son 15 dakikalarında adayların çıkışına izin verilmez.

Mülakat sınavlarında, son adayın sınav süresi bitene kadar diğer adaylar da salondan ayrılmaz.

Performans sınavlarında, sınav süreleri Performans Sınavı Değerlendirme Formları üzerinde belirtilir. Bu süreler, Sektör Sorumlusu tarafından ilgili Ulusal Yeterliliklere göre tespit edilir. Adayların talep etmesi halinde, saat başına 15 dakikaya kadar mola verilebilir. Mola süresi zarfında kameralar kayda devam eder. Mola süreleri sınav süresine ilave edilir.

 • * Değerlendirmelerin Yapılması

Teorik ve performans sınavlarının değerlendirmeleri ilgili Sınav Değerlendiricileri tarafından sınav sonrasında aday bazlı sınav kayıtlarının üzerinde yapılır. Teorik sınavda, sınav kitapçıkları üzerinde performans sınavında ise Birimi Performans Sınavı Değerlendirme Formlarının üzerinden yapılır.

Sınav değerlendirici bütün belgeleri Haberleşme ve Evrak sorumlusuna teslim eder, Sınav sonuç formunu doldurmak ve karar vermek üzere belgeler sektör sorumlusuna iletilir

Sınav Sonuç Formu Sektör Sorumlusu tarafından ilgili bütün bölümler doldurularak ve kararlar verilerek Haberleşme ve Evrak Sorumlusuna teslim edilir. Haberleşme ve Evrak Sorumlusu sonuçları Sınav sonuçlar dokuman portalına ve Aday Takip Formuna işler

 

Duyuru ve bilgilendirmelerden haberiniz olsun.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU LST

     

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LST